Všeobecné obchodné podmienky platné do 15.2.2024

Bezpečnostné prehlásenie:

V zmysle Potravinového kódexu SR sú výživové doplnky definované ako potraviny na doplnenie prirodzenej stravy, ktoré sú koncentrovanými zdrojmi živín, ako sú vitamíny a minerálne látky alebo iných látok s výživovým alebo fyziologickým účinkom, používaných jednotlivo alebo v kombinácii.

Na základe platného nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a nariadenie Komisie (EÚ) č. 432/2012, nemôžu byť žiadnym potravinám priraďované iné výživové a zdravotné tvrdenia okrem povolených. V spomínanom nariadení sa výslovne zakazuje predajcom uvádzať u potravín a doplnkov stravy akékoľvek „zdravotné, alebo výživové tvrdenie“, okrem tých, ktoré schváli priamo Európska Komisia alebo Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA).

Vzhľadom na dané skutočnosti sa pri každom nami predávanom produkte riadime vyššie uvedenými stanovami a o jednotlivých produktoch poskytujeme len povolené zdravotné a výživové tvrdenia.

Všetky informácie o zdravotných a výživových tvrdeniach uvedené na našej stránke sú len súborom informácií voľne prístupných na internete a dostupnej literatúry z domácich a zahraničných informačných zdrojov a za žiadnych okolností nie sú dôkazom o skutočnom pôsobení potraviny alebo výživových doplnkov prípadne jej liečivých účinkoch. Produkt značky SKIN-CAP – SKIN-CAP kapsule sú výživovými doplnkami, ktoré nenahradzujú návštevu lekára a ani odborné lekárske vyšetrenie.

 

 1. Základné ustanovenia
 1. Tieto VOP upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je spoločnosť InaMED Plus, s. r. o., IČO 47 497 491, so sídlom Šusteková 37, 851 04 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 93603/B ako predávajúci (ďalej len „predávajúci“ alebo „InaMED Plus“) a na strane druhej je kupujúci, ktorý môže byť aj spotrebiteľom (ďalej len „kupujúci“). Ďalšie informácie o predávajúcom sú uvedené na webovej stránke skincap.eu v sekcii obchodné podmienky.

 

Kontaktné údaje na predávajúceho:

 

Telefón: 0915 835 300

 

e-mail: skincap@skincap.eu

 

 

Poštová adresa:

 

InaMED plus, s.r.o.

Šustekova 37, 851 04 Bratislava

Číslo účtu pre bezhotovostné platby:

SK4802 000000003748801151

 1. Kupujúcim sa pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej aj ako ,,VOP“) rozumie spotrebiteľ alebo podnikateľ.

 

 1. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

 

 1. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.

 

 1. Podnikateľomsa rozumie:

 

 1. osoba zapísaná v obchodnom registri,
 2. osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 3. osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 4. osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

 

 1. Podnikateľomsa taktiež pre účely VOP rozumie osoba, ktorá koná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo osoby (IČO) tak berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov.

 

 1. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

 

 1. Kupujúci odoslaním objednávky prostredníctvom zakliknutia virtuálneho tlačidla ,,Objednať s povinnosťou platby“ potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok, ktorý je dostupný na stránke predávajúceho v časti Obchod s názvom Reklamačný poriadok, a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.

 

 1. Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou tovarov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem.

 

 1. Faktúra obsahujúca základné údaje zmluvy, vrátane účtenky podľa zákona o evidencii tržieb a daňového dokladu, obdrží kupujúci ako prílohu e-mailu o potvrdení prijatia objednávky. Kupujúci s týmto zaslaním faktúry na ním zadanú e-mailovú adresu súhlasí.

 

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci označením (zaškrtnutím) príslušného políčka pred odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto VOP a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, na základe ktorých predávajúci dodá tovar prezentovaný na internetovej stránke skincap.eu kupujúcemu (ďalej len „kúpna zmluva“) a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnych zmlúv a reklamácii tovaru.

 

 1. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

 

 1. Kúpna zmluva

 

Uzavretie kúpnej zmluvy

 

 1. Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy sa rozumie odoslaná objednávka tovaru kupujúcim. Stlačením virtuálneho tlačidla (zakliknutím) ,,Objednať s povinnosťou platby“ kupujúci záväzne navrhuje predávajúcemu uzatvorenie kúpnej zmluvy a je týmto svojim prejavom vôle viazaný. Následne po takomto objednaní tovaru kupujúcim zašle predávajúci kupujúcemu na ním uvedenú e-mailovú adresu informáciu o tom, že túto objednávku eviduje vo svojom systéme. Tento e-mail má povahu informačného e-mailu a nemá účinky platného uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva je následne uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom prostredníctvom ďalšieho e-mailu, ktorý má formu potvrdzujúceho e-mailu. V informačnom emaile kupujúci nájde taktiež odkaz na aktuálne znenie VOP a reklamačného poriadku predávajúceho. Takto uzatvorenú zmluvu možno meniť alebo rušiť len na základe dohody oboch strán alebo na základe zákonných dôvodov.

 

 1. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje najmä údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom prípadne iné údaje.

 

 1. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), hradí kupujúci sám. Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

 

 1. Za správnosť údajov poskytnutých kupujúcim pri vyplnení objednávky tovaru zodpovedá kupujúci. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami, že sa oboznámil s oznámením o ochrane osobných údajov, a že je starší ako 16 rokov.

 

 1. Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného naplnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky kúpnu zmluvu si riadne prečítať a skontrolovať a prípadne opraviť. Tieto VOP sú k dispozícii na jednotlivých portáloch predávajúceho a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

 

 1. V prípade prebiehajúcich akcií sa predaj tovaru prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho spravuje okrem týchto VOP aj záväznými podmienkami príslušnej akcie. V prípade, že kupujúci objedná tovar v rozpore s podmienkami príslušnej akcie, je predávajúci oprávnený objednávku kupujúceho stornovať resp. odmietnuť. O stornovaní/odmietnutí objednávky bude zákazník informovaný prostredníctvom ním zadaného e-mailu a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa kupujúci s predávajúcim nedohodne inak.

 

Dodanie predmetu kúpy

 

 1. Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá tovar, ktorý je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k tomuto tovaru a kupujúci sa zaväzuje, že tovar prevezme a riadne zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu.

 

 1. Predávajúci si týmto vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny kupujúcim, a preto sa kupujúci stane vlastníkom až po riadnom a úplnom zaplatení kúpnej ceny.

 

 1. Predávajúci kupujúcemu odovzdá tovar a doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú a umožní kupujúcemu nadobudnúť vlastníckeho právo k tovaru v súlade s kúpnou zmluvou. Predávajúci si stanovuje právo pri objednávkach do zahraničia – objednávky do štátov mimo Slovenska – Česká republika, Maďarsko, Rakúsko  je doprava spoplatnená sumou 8€. Ak je objednávka nad 100€ – doprava do zahraničia je zadarmo. V prípade ostatných krajín Európy objednávku nie je možné zrealizovať. 

 

 1. Povinnosť predávajúceho odovzdať tovar kupujúcemu je splnená, ak predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom v mieste plnenia a včas mu to oznámi.

 

 1. Ak má predávajúci tovar odoslať, odovzdá tovar kupujúcemu – podnikateľovi odovzdaním prvému dopravcovi k preprave pre kupujúceho a umožní kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi a v prípade, ak má predávajúci odovzdať tovar kupujúcemu – spotrebiteľovi, tovar odovzdá až v momente, kedy mu tovar odovzdá dopravca.

 

 1. Predávajúci odovzdá kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, akosti a prevedení.

 

 1. Ak nie je dohodnuté, ako ma byť tovar zabalený, predávajúci tovar zabalí zvyčajným spôsobom. Ak nie je možné tovar zabaliť zvyčajným spôsobom, potom predávajúci zabalí tovar spôsobom potrebným pre uchovanie vlastností tovaru a jej ochranu. Rovnakým spôsobom zabalí predávajúci tovar na prepravu.

 

 1. Predávajúci má právo stornovať/odmietnuť objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo dohodnutej v kúpnej zmluve prípadne nie je schopný dodať tovar v dohodnutej cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

 

 

 • Cena tovaru

 

 1. Všetky ceny sú zmluvné. Ceny sú konečné, a teda vrátane DPH, prípadne všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť. To sa netýka prípadných poplatkov za dopravné a pod., ktoré sú uvádzané až v rámci tzv. nákupného košíka a ich výška sa odvíja od voľby kupujúceho.

 

 1. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade, kedy kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému predávajúceho, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to aj potom, čo kupujúci obdržal e-mail potvrdzujúci jeho objednávku. Predávajúci v takomto prípade kupujúceho informuje o takejto skutočnosti. Príklady, kedy môže dôjsť k chybne zverejnenej cene sú najmä nasledujúce:

 

 1. cena tovaru je na prvý pohľad nesprávna (napr. nezohľadňuje nákupnú cenu; nezohľadňuje bežnú trhovú cenu rovnakého prípadne podobného tovaru);
 2. u ceny tovaru chýba alebo je navyše jedna či viac číslic;
 3. zľava na tovaru presahuje viac ako 50%, bez toho aby tovar bol súčasťou osobitnej marketingovej kampane, či výpredajovej akcie označenej špeciálnym symbolom.

 

 1. V prípade pochybností, či je tovar skutočne zlacnený alebo či ide o zjavnú chybu v cene tovaru je kupujúci povinný kontaktovať predávajúceho a informáciu o správnosti ceny si overiť.

 

 1. Pôvodná cena znamená cenu tovaru, za ktorú predmetný tovar predávajúci ponúkal bez zohľadnenia celkových možných bonusov, marketingových kampaní na podporu predaja a iných zľavových akcií v jej internetovom obchode alebo cenu nezáväzne doporučenú výrobcom či distribútorom, pričom bude zobrazená vždy tá z cien, ktorá lepšie reflektuje cenu daného tovaru na trhu.

 

 1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru, a to dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záhlaví týchto VOP resp. v záväznej akceptácii objednávky.

 

 1. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

 

 1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

 

 1. V prípade, ak kupujúci riadne a včas zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej Republiky.

 

 1. V prípade, že kúpna cena za vrátený alebo reklamovaný tovar, prípadne za tovar, pri ktorom došlo k odstúpeniu od zmluvy bude zaplatená kupujúcim formou darčekových certifikátov, prípadne ich kombináciou s peňažným plnením, predávajúci je oprávnený vrátiť kúpnu cenu kupujúcemu rovnakou formou, ako bola uhradená kupujúcim. Hodnota vrátených darčekových certifikátov kupujúcemu však nesmie byť vyššia ako hodnota darčekových certifikátov zaplatená kupujúcim pri kúpe tovaru. Ak by vrátenie darčekových certifikátov z objektívnych dôvodov nebolo možné, predávajúci poskytne kupujúcemu peňažnú náhradu.

 

 1. Objednávanie

 

 1. Kupujúci má právo na tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci má možnosť pred vykonaním objednávky oboznámiť sa s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami. Táto cena bude uvedená v objednávke a následne v potvrdzujúcom e-maile, ktorým predávajúci potvrdí prijatie objednávky. Kupujúci má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti.

 

 1. Objednávku je možné uskutočniť nasledujúcimi spôsobmi:

 

 1. na internetovej stránke skincap.eu

 

 1. Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastať prípady, kedy nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi Predávajúcim a kupujúcim, a to hlavne v prípade, kedy kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému predávajúceho. Predávajúci v takom prípade kupujúceho informuje o takejto skutočnosti.

 

 

 1. Odstúpenie od zmluvy predávajúcim

 

 1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu o tejto skutočnosti informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú kúpnu cenu resp. časť kúpnej ceny za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy, a to prevodom na účet určený kupujúcim, pokiaľ sa kupujúci s predávajúcim nedohodne inak.

 

 1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak kupujúci neprevzal tovar do piatich pracovných dní odo dňa, kedy bol kupujúci povinný tento tovar prevziať.

 

 1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy uzatvorenej s kupujúcim v prípade zjavnej chyby v cene tovaru v zmysle článku III. bod 2., ako aj v prípade iných zjavných chýb v písaní, zjavných chýb v popise tovaru, obrázku a podobne. V prípade takejto situácie bude predávajúci okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť kúpnej ceny alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, a to do 14 pracovných dní.

 

 

 1. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ

 

 1. V zmysle ustanovenia § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu.

 

 1. Predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku keď jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informoval pred odoslaním objednávky kupujúceho o všetkých informáciách  týkajúcich  sa  reklamačných,  platobných,  obchodných,  prepravných a iných podmienok.

 

 1. Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy zaslaného na poštovú adresu predávajúceho. Formulár na odstúpenie od zmluvy je možné stiahnuť na stránke predávajúceho.

 

 1. Adresa pre zaslanie odstúpenia od zmluvy je:

 

InaMED plus, s.r.o.

Šusteková 37,

 

 1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať údaje v ňom požadované, a to najmä presnú špecifikáciu tovaru, dátum objednania, meno a priezvisko spotrebiteľa, adresa spotrebiteľa, podpis spotrebiteľa, spôsob akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu, dátum. Kupujúci je spolu s odstúpením od kúpnej zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a podľa možnosti v originálnom obale, a to zaslaním na adresu uvedenú v predchádzajúcom bode. Pokiaľ kupujúci odstúpením od zmluvy zasiela predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. na adresu podľa predchádzajúcej vety prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s., môže tak urobiť len prostredníctvom služby s názvom „Balík na adresu“. Predávajúci nezaručuje prebratie tovaru v prípade zaslania tovaru prostredníctvom inej poštovej služby.

 

 1. Pokiaľ sa jedná o spotrebný tovar (napr. kozmetika, drogistické výrobky a pod.), potom je možné od zmluvy odstúpiť, iba pokiaľ kupujúci dodá tovar nepoškodený a nepoužitý v neporušenom originálnom balení.

 

 1. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, zrušuje od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

 

 1. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

 

 1. Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy.

 

 1. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy v zmysle týchto VOP a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu, resp. právajúci má právo požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru.

 

 1. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať späť alebo odovzdať predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a podľa možnosti v originálnom obale.

 

 1. Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dohodnuté, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od kúpnej zmluvy pri:

 

 1. predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 2. predaji tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

 

 1. Kupujúci berie na vedomie, že ak odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

 

 1. Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované dary, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní, darovacia zmluva stráca týmto odstúpením od kúpnej zmluvy účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť aj s ním súvisiace poskytnuté dary vrátane všetkého, o čo sa obohatil. V prípade, že tieto dary nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho. Ak nie je vydanie predmetu bezdôvodného obohatenia možné, má predávajúci právo na peňažnú náhradu vo výške obvyklej ceny daru. V prípade odstúpenia od darovacej zmluvy nezaniká kúpna zmluva a zmluvy sú z tohto hľadiska posudzované samostatne.

 

 1. Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú spoločne s tovarom poskytované dary, nie je možné uplatniť právo z vád tovaru do 24 mesiacov. Spotrebiteľ smie u týchto darov uplatniť práva z vád tovaru iba do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

 

 1. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu nárok na vrátenie zaplatenej kúpnej ceny, ktorá bude vrátená kupujúcemu najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Pri neuvedení čísla účtu je suma v rovnakej lehote automaticky pripravená na čerpanie pomocou ďalšieho nákupu alebo na vyzdvihnutie v hotovosti na základe predloženia originálneho dobropisu, ktorý je bez zbytočného odkladu po vyriešení odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcemu zaslaný.

 

 

 • Platobné podmienky

 

 1. Predávajúci akceptuje nasledovné platobné podmienky:

 

 1. platba vopred bankovým prevodom,
 2. na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca),

 

 1. Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na tovare prechádza prevzatím tovaru kupujúcim.

 

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo ponúknuť kupujúcemu len vybrané spôsoby platby podľa vlastného uváženia.

 

 1. Fakturačné údaje kupujúceho nie je možné meniť spätne po odoslaní objednávky.

 

 • Dodacie podmienky

 

Spôsoby dodania

 

 1. Predávajúci zaisťuje či sprostredkováva nasledovné spôsoby dodania:

 

 1. zasielanie kuriérom pri zaplatení vopred;
 2. zaslanie kuriérom na dobierku.

 

 1. Jednotlivé spôsoby dopravy sú ponúknuté podľa aktuálnej dostupnosti jednotlivých služieb a s ohľadom na kapacitu a dopravné možnosti. V prípade zásahu vyššej moci či výpadku informačného systému predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru.

 

 1. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 

 1. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v potvrdení objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, tovar neprevezme do piatich pracovných dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve na prevzatie, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky. Po uplynutí piatich pracovných dní odo dňa, kedy bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.

 

 1. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.

 

 1. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v potvrdení objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.

 

 1. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala ním splnomocnená osoba. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné splnomocnenie. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve.

 

 1. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar najneskôr do tridsiatich kalendárnych dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.

 

Ostatné podmienky

 

 1. V prípade vyzdvihnutia objednávky, ktorá bola uhradená vopred prostredníctvom bankového prevodu, môže predávajúci požadovať predloženie identifikačného preukazu (OP alebo cestovný pas), a to za účelom predchádzania vzniku škôd a zamedzeniu legalizácie výnosov pochádzajúcich z trestnej činnosti. Ak je kupujúcim právnická osoba, výdaj tovaru alebo preplatenie dobropisu budú umožnené iba štatutárnemu orgánu danej právnickej osoby, prípadne osobe, ktorá bude touto osobou splnomocnená na prevzatie tovaru. Bez predloženia niektorého z týchto dokladov môže predávajúci odmietnuť tovar vydať.

 

 1. Kupujúci, je povinný si bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

 

 1. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť predávajúcemu, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom alebo poštou predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky môže mať za následok nemožnosť domáhať sa reklamácie daného tovaru.

 

Súťaže a lehoty k vyzdvihnutiu výhry

 

 1. V prípade, že predávajúci usporiada výhernú akciu a kupujúci/výherca vyhrá v súťaži usporiadanej predávajúcim, je tento výherca povinný vyzdvihnúť si výhru do tridsiatich kalendárnych dní odo dňa, kedy boli vyhlásené predávajúcim výsledky takejto súťaže. Nárok výhercu na výhru zaniká uplynutím tejto lehoty, kedy výhra prepadne v prospech predávajúceho.

 

 1. Záručné podmienky, reklamačný poriadok a zodpovednosť za vady

 

 1. Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom zverejneným na internetovej stránke predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad.

 

 1. V prípade uplatnenia reklamácie platí obvyklý reklamačný postup stanovený v Reklamačnom poriadku. V prípade rozporu medzi týmito VOP a Reklamačným poriadkom má v prípade reklamácií prednosť Reklamačný poriadok. Kupujúci má právo uplatniť si počas záručnej doby u predávajúceho zodpovednosť za vady tovaru, ktorý vykazuje chyby, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci.

 

 1. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neurobí, nemôže uplatniť nároky z chýb zistených pri tejto prehliadke, ak sa preukáže, že tieto chyby mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

 

 1. Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu predávajúcemu spolu so záručným listom, resp. dokladom o zaplatení, ktorý zároveň slúži ako záručný list.

 

 1. Predávajúci nezodpovedá za vady, ku ktorým došlo nevhodným používaním tovaru.

 

 1. Kupujúci má právo, aby bola vada tovaru riadne, včas a bezplatne odstránená v prípade, že sa jedná o odstrániteľnú vadu tovaru. V prípade neodstrániteľnej vady tovaru pre ktorú nie je možné tovar riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Rovnaké právo má kupujúci v prípade, že sa síce jedná o odstrániteľné vady, avšak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

 

 1. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

 

 1. Predávajúci má právo namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

 

 

 1. Osobné údaje a ich ochrana

 

 1. Informácie o ochrane osobných údajov je možné nájsť v sekcii Zásady ochrany osobných údajov.

 

 1. Záverečné ustanovenia

 

 1. Prípadné spory medzi Predávajúcim a Kupujúcim je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade kupujúci – spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia alebo spor riešiť prostredníctvom platformy riešenia sporov online, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Predávajúci odporúča Kupujúcemu najskôr využiť kontakt na predávajúceho pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu.

 

 1. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/A 827 15, Bratislava 212 Slovenská republika, internetová adresa: https://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 zo 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22 / ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

 

 1. Kontaktnou e-mailovou adresou predávajúceho je skincap@skincap.eu

 

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 01.02.2020. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.

 

 1. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

 

 1. V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba od doručenia tovaru kupujúcemu (vrátane dňa doručenia) do dňa vrátenia tovaru predávajúcemu, resp. odovzdaním tovaru kuriérovi za účelom jeho prepravy predávajúcemu.

 

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ a prostredníctvom listových zásielok.

 

 1. Na všetky právne vzťahy vzniknuté medzi predávajúcim a kupujúcim, ako aj na všetky vzťahy súvisiace s týmito VOP, sa aplikujú príslušné právne predpisy Slovenskej republiky.

 

 1. Na riešenie akýchkoľvek sporov vzniknutých medzi predávajúcim a kupujúcim v súvislosti s predajom tovaru predávajúcim kupujúcemu v zmysle týchto VOP sú príslušné výlučne súdy Slovenskej republiky.