Reklamačný poriadok

Všeobecné informácie

 1. Spoločnosť InaMED Plus, s. r. o., IČO 47 497 491, so sídlom Šusteková 37, 851 04 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 93603/B ako predávajúci (ďalej len „predávajúci“ alebo „InaMED Plus“) týmto v zmysle § 18 zákona č. 250/2007 Z.z. Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Zákon o ochrane spotrebiteľa“) riadne informuje kupujúceho, ktorým je spotrebiteľ (ďalej len ,,kupujúci“) o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv.

 

Zodpovednosť za vady tovaru

 1. Predávajúci je zodpovedný za vady tovaru, ktoré má predaný tovar pri prevzatí tovaru kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Záručná doba je v zmysle § 620 Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, 24 mesiacov, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená iná záručná doba.

 

 1. Kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.

 

 1. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný Reklamačný poriadok zverejnený na internetovej stránke predajcu www.skincap.eu. Kupujúci zakliknutím políčka pred odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si Reklamačný poriadok prečítal a v celom rozsahu s ním súhlasí a zároveň potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa.

 

 1. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho, a to na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 

 1. Záručné doby začínajú plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim.

 

 1. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru.

 

 1. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

 

 1. Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú spoločne s tovarom poskytované dary, nie je možné uplatniť právo z vád tovaru u takéhoto daru. V prípade, že dar má vady, o ktorých má predávajúci vedomosť, je povinný o týchto vadách kupujúceho oboznámiť.

 

Postup pri uplatnení práv zo zodpovednosti vady tovaru (postup reklamácie)

 

 1. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona o ohrane spotrebiteľa tak, že doručí tovar do prevádzkarne predávajúceho na adresu InaMED Plus, s. r. o., so sídlom Šusteková 37, 851 04 Bratislava spolu so všetkým príslušenstvom a vyplní formulár na uplatnenie reklamácie a doručí ho predávajúcemu. Podobu formulára určí predávajúci a jeho vzor umiestni na internetovej stránke predávajúceho. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru.

 

 1. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje (odstránenie vady, výmena tovaru alebo výmena súčasti tovaru, odstúpenie od zmluvy), určí predávajúci spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona o ochrane spotrebiteľa ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

 

 1. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru, ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

 

 1. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od uzatvorenia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak je tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady, znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

 

 1. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

 

 1. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

 1. Záruka sa nevzťahuje na vady, na ktoré bol v čase uzatvárania zmluvy upozornený alebo o ktorých musel s prihliadnutím k okolnostiam pri uzatváraní zmluvy vedieť.

 

 1. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

 

 1. nepredložením dokladu o zaplatení, v prípade, že slúži ako záručný list, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,
 2. neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
 3. uplynutím záručnej doby tovaru,
 4. mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
 5. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou a chemickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
 6. poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
 7. poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením, alebo
 8. poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom alebo iným zásahom vyššej moci.

 

 1. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodneným zamietnutím.

 

 1. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.